Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

   
Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบ admin

 
นผ.สภ.อ.เคียนซา
 พันธะสัญญาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเคียนซา
พันธะสัญญากับประชาชน
ประเภทงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
 พันธะสัญญา
1. การตรวจสอบประวัติสมัครงาน หรือเข้าศึกษาต่อ 1. พบเจ้าหน้าที่เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ และกรอกข้อความในเอกสาร
2. ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
3. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ
ภายใน 30 นาที(ส่งตรวจพิสูจน์อีกประมาณ 30 วัน)
2. การเยี่ยมผู้ต้องหา 1. พบเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา
2. แจ้งชื่อผู้ต้องหาที่ต้องการเยี่ยม
3. เข้าเยี่ยมผู้ต้องหา
ภายใน 10 นาทีช่วงระยะเวลาเยี่ยมเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
08-00-09.00 น.,12.00-13.00 น.
,16.00-17.00 น.
3. การแจ้งเอกสารหาย 1. พบเจ้าหน้าทีเสมียนประจำวัน เพื่อเขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย
2. พนักงานสอบสวนลงนามในบันทึกประจำวันที่รับแจ้ง
3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันมอบสำเนาประจำวันให้กับผู้แจ้ง
ภายใน 30 นาท
ี(กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหายสามารถแจ้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานีตำรวจ)
4. การเปรียบเทียบปรับ 1. พบพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
2. ชำระเงินค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบปรับ
ภายใน 30 นาที
5. การขอสำเนาประจำวันคดี 1. ยื่นคำขอคัดสำเนาประจำวันต่อพนักงานสอบสวน
2. พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอหัวหน้าสถานีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
3. เมื่อหัวหน้าสถานีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
4. เจ้าหน้าที่เสมียนฯนำสำเนาประจำวันให้พนักงานสอบสวนรับรองสำเนาถูกต้อง มอบให้ผู้แจ้ง
ภายใน 30 นาที
6. การแจ้งความร้องทุกข์ 1. พบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามรายละเอียด ข้อเท็จจริงและสอบปากคำ
2. พนักงานสอบสวนมอบหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์
3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันคดีลงบันทึกประจำวัน
ภายใน 2 ชั่วโมง
(ไม่รวมถึงระยะเวลาตามกระบวนการสอบสวนซึ่งแล้วแต่ความซับซ้อนของประเภทคดี)
7. การถอนคำร้องทุกข์ 1. พบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสารและสำนวนการสอบสวน
3. สอบปากคำผู้ถอนคำร้องทุกข์
4. ลงประจำวันและลงลายมือชื่อในสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์(กรณียึดของกลาง)
- ภายใน 2 ชั่วโมง(กรณีผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมที่สถานีตำรวจ)- ภายใน 3 ชั่วโมง(กรณีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมที่สถานีตำรวจ)
8. การประกันตัวผู้ต้องหา 1. นำหลักประกันที่จะใช้ประกันตัวผู้ต้องหาพลพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. เสนอคำร้องให้หัวหน้าสถานีหรือผู้ที่ได้มอบหมายพิจารณา
3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันเพื่อปล่อยตัวผู้ต้องหา(กรณีอนุญาต)หรือเพื่อให้ผู้ขอประกันทราบ(กรณีไม่อนุญาต)
ภายใน 1 ชั่วโมง (กรณีสอบปากคำและพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว)
9. ขอใบแจ้งการตายเพื่อนำไปทำใบมรณะบัตร นำใบรับรองการตายจากแพทย์มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อออกใบ ทร.18 ภายใน 30 นาที
10. การตรวจสภาพรถ(คดีจราจร) 1. พนักงานสอบสวนทำบันทึกส่งรถไปตรวจสอบสภาพรถ
2. นำรถไปตรวจสภาพ
ภายใน 2 วันทำการ
11. การคืนรถกรณียึดไว้เพื่อตรวจสอบหลักฐาน 1. นำหลักฐานการได้มาหรือมีไว้ในความครอบครองต่อพนักงานสอบสวน
2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบความถูกต้อง
3. ลงประจำวันคืนรถ
ภายใน 1 ชั่วโมง
     
 
พันธะสัญญากับข้าราชการตำรวจ
ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
 พันธะสัญญา
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 1. ตร.มีหนังสือสั่งแจ้งหน่วยจัดทำบัญชี(สน.,สภ.,/กก.ฯ)
2. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของหน่วยจัดทำบัญชีแต่ละระดับประชุมพิจารณา
3. ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง
 ภายใน 5 วัน(ปีละ 2 ครั้ง  ตามวาระที่  ตร.กำหนด)
2. การแต่งตั้งกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนา 1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาและมีความเห็น(ผู้บังคับบัญชาในสายงาน,ผกก.
     ,ผบก.)
2. ผู้บังคับบัญชาระดับ บช. หรือ ตร.ภาค มีความเห็นเสนอ ตร.
3. คณะกรรมการระดับ ตร.พิจารณา
4. ตร. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ภายใน 1 วัน (ตร.พิจารณาปีละ 1 ครั้ง)
3. การขอเลื่อนยศ(ชั้นประทวน) 1. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับขั้นพิจารณาและลงนาม(สน.,สภ./กก.,บก.,/ภ.จว.) เสนอ บช./ ตร.ภาค
3. ผู้มีอำนาจ (ผบช.)ออกคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ
 ภายใน 2 วัน
4. การเลื่อนยศ(ชั้นสัญญาบัตร) 1. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับขั้นพิจารณาและลงนาม(สน.,สภ./กก.,บก.,/ภ.จว.) เสนอ บช./ ตร.ภาค
3. ผู้บังคับบัญชาระดับ บช./ตร.ภาค พิจารณาและลงนามเสนอ ตร.
4. ตร.(โดย สกพ.)ตรวจสอบและเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ
 ภายใน 2 วัน
  (ตามวาระที่ ตร.กำหนด)
5. การขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ 1. ตร. มีหนังสือสั่งแจ้งหน่วยต่างๆ รวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอภายในกำหนด
2. สน./สภ./กก. เสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ถึง ตร.
3. ตร. เสนอเรื่องถึงสำนักเลขารธิการคณะรัฐมนตรี
 ภายใน 1 วัน
6. การขอรับบำเหน็จบำนาญหรือบำเหน็จตกทอด 1. ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญฯ หรือทายาทยื่นเรื่องต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ/ผกก. พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. หัวหน้าสถานีตำรวจ/ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ผบก.
ภายใน 5วัน(ตร.มอบอำนาจให้ ผบก.
 เสนอเรื่องโดยตรงไปยังกรมบัญชีกลาง)
7. การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ 1. ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาลงนาม
2. ผู้มีอำนาจลงนามในบัตร (ภูธรเป็นอำนาจของ ผบก.ภ.จว.)
ภายใน 1 วัน
8. การดำเนินการทางวินัย กรณีกล่าว หาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 1. ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้น พลตำรวจ ถึง จ่าสิบตำรวจผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนินการและพิจารณามีความเห็นในการลงโทษ
2. ผ้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นยศแต่ ด.ต.-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผบช.เป็นผู้สั่งตั้งกรรมการ และคณะกรรมการต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540)
 ภายใน 5 วัน
9. การร้องทุกข์กรณีถูกลงทัณฑ์ 1. ผู้ถูกลงทัณฑ์ยื่นหนังสือทำเป็นคำชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ภายใน 3 วัน
10. การขอที่พักอาศัย
      (กรณีอาคารอิสระของ สภ.)
1. ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอต้นสังกัด
2. ต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานและจัดอันดับ
3. คณะกรรมการระดับ สภ.พิจารณาจัดเข้าพักอาศัย
 ภายใน 1 วัน  (เมื่อมีห้องว่างและคุณสมบัติครบถ้วน)
11. การขอรับเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ 1. ข้าราชการตำรวจหรือทายาทยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นจนถึงระดับ บก./ภ.จว.
2. ผบก.ตรวจสอบหลักฐานแล้วเสนอ สก.สกพ. พิจารณา
3. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ภายใน 7 วัน
12. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาจนถึง ภ.จว. พิจารณา
2. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด อนุมัติ
4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
13. การเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร 1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่าเล่าเรียนบุตรยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาจนถึง ภ.จว. พิจารณา
2. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด อนุมัติ
4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
14. การเบิกเงินตอบแทนพนักงานสอบสวน 1. พนักงานสอบสวนยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ ผกก. ลงนามเสนอภ.จว.พิจารณา
3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
4. กรมบัญชีหรือคลังจังหวัด อนุมัติ
5. ผบก. อนุมัติจ่ายเงิน
 ภายใน 15 วัน
15. การเบิกเงินรางวัลจราจร 1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมยอดเงินผู้ชำระค่าปรับ ซึ่งต้องจัดสรรให้ท้องถิ่นร้อยละ 50 เป็นส่วนของตำรวจร้อยละ 50 เสนอ ผกก.ลงนามเอกสาร ลงนามเสนอ ภ.จว. พิจารณา
2. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
 จ่ายทุกสิ้นเดือน
16. การเบิกเงินสินบนการพนัน 1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลการพิพากษาของศาล แล้วให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร
2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ภ.จว. พิจารณา
3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
ทุก 3 เดือน
17. การเงินเบิกสินบน ยาเสพติด 1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลการพิพากษาของศาล แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร
2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ภ.จว. พิจารณา
3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
ทุก 3 เดือน
18. การเบิกเงินค่าตอบแทนศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี และคนชรา 1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมข้อมูลจากนักจิตวิทยา แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร
2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ภ.จว. พิจารณา
3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
 ภายใน 20 วัน
 
พันธะของงานป้องกันปราบปราม
ประเภทงาน
พันธะสัญญา
หมายเหตุ
1. การบริหารงานสายตรวจ สถานีมีองค์ประกอบในการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ ข้อมูลในการวางแผนป้องกันอาชญากรรม เครื่องมือสื่อสาร แผนเผชิญเหตุ แผนที่สถานภาพอาชญากรรมตำรวจสายตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร และมีผู้บังคับบัญชาอำนวยการในพื้นที่  
2. ความพร้อมในการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจมีความพร้อมในการป้องกันปราบปราม และให้บริการประชาชนตลอด 24 ชม. โดยแบ่งพื้นที่การตรวจเป็น 1 เขตตรวจ แต่ละเขตมีตำรวจสายตรวจ จยย.จำนวน 2 นาย สายตรวจรถยนต์ จำนวน 7-10 นาย และอาสาสมัครแจ้งข่าว
อาชญากรรมร่วมปฏิบัติด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
3. การระงับเหตุ/ให้บริการ เจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุหรือให้บริการตามที่รับแจ้งภายในเวลา
30 นาที
ขึ้นอยู่กับสภาพถนนในการคมนาคม
4. การควบคุมผู้ต้องหา ผู้ต้องหา/ผู้ต้องกักขัง จะได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัยในห้องควบคุม
ที่สะอาด เหมาะสม
 
5. การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถานี การรับโทรศัพท์มาแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจ จะจัดโทรศัพท์รับแจ้งเหตุไว้โดย เฉพาะจำนวน 2 หมายเลข โดยใช้ระบบคนตอบรับ สถานีจัดโทรศัพท์สำหรับโทรเข้าอย่างเดียว 191 จำนวน 1 หมายเลข
พันธะสัญญาของงานจราจร
ประเภทงาน
พันธะสัญญา
หมายเหตุ
1. การจัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการ จราจรประจำทางแยก หรือจุดที่มี ปัญหาการจราจรเช่นทางแยกสำคัญ สถานศึกษาหรือย่านชุมชน - การจัดกำลังประจำทางแยก 3 แยก กำลัง 3 นาย
- การจัดกำลังประจำจุดสำคัญ 3 จุด กำลัง 3 คน
- ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
 
2. จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวก การจราจร - ช่วงเวลาการจัดสายตรวจ 07.00-18.00 น.
- สายตรวจราจรเดินทางถึงที่เกิดเหตุ 10 นาที
- จัดกำลังสายตรวจ 1 สาย จำนวน 3 นาย
 
3. การอำนวยความสะดวกด้านการ
    เปรียบเทียบปรับ คดีจราจร
- พบพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ- ชำระเงินค่าปรับรับใบเสร็จและใบอนุญาตขับขี่ - ภายในเวลา 1 ชั่วโมง จากที่จับกุม
- สามารถชำระค่าปรับได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.- ภายในเวลา 30 นาที
4. การขออำนวยความสะดวกด้านการ จราจร - พบเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้อง ภายใน 1 วันทำการ(กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)
ภายใน 3 วันทำการ(กรณีต้องขอกำลังหรือประสานกับหน่วยอื่น)
Untitled Document
Copyright © 2008 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
khiansa@yahoo.com