Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

   
Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

E-learning
การขอใบอนุญาตขับขี่
รถที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
การขับขี่รถให้ปลอดภัย
การจอด,การหยุด,การกลับ,การแซง
การให้สัญญาณ
การเลี้ยว
การบรรทุก,ลากจูง
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 2
เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายลูกศรบนพื้น
มาตรการบันทึกคะแนน
เมาแล้วขับ
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบใบขับขี่(ไม่มีเฉลย)่ คลิ๊ก !
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 1
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 2
บันทึกย่อ
web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำรวจน้ำชุมพร
ระบบ admin

สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
.:: รายชื่อช้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สภ.อ.เคียนซา ::.
 
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สภ.อ.เคียนซา
ภาพถ่าย
ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
การติดต่อสื่อสาร
  พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผกก.สภ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-
Email : -
  พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ งามขำ รอง ผกก.ป.สภ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-9874-1516
Email : -
พ.ต.ท.พยงศักดิ์ เพชรรอบ รอง ผกก.สส.สภ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-7885-9470
Email : -
พ.ต.ท.สมาส หัวแท้ พงส.ผนพ.สภ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-08-6001-2230
Email : -
  ร.ต.อ.โคจร ลาน้ำเที่ยง สว.สส.สภ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน 0-
โทรศัพท์มือถือ 08-
Email : -
พ.ต.ท.สุรพล สุภากาญจน์ สวป.สภ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-9587-6795
Email : -
พ.ต.ต.ชาคริต อินทรักษ์ พงส.สภ.อ.เคียนซา(ช่วยราชการ สภ.ขุนทะเล) โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-6941-6287
Email : -
พ.ต.ต.วิรัช คงเสน พงส.สภ.อ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-9039-6741
Email : -
ร.ต.อ.ณรงค์ สงแป้น รอง สวป.สภ.อ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-9588-7725
Email : -
ร.ต.ท.ปัณณวัฒน์ ทองชาติ รอง สวป.สภ.อ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-2277-6675
Email : -
ร.ต.ต.อำพน ศรีนวล รอง สวป.สภ.อ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-7273-0530
Email : -
ร.ต.ต.สุนทร เลิศเกียรติบัญชา รอง สวป.สภ.อ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-3181-8481
Email : -
ร.ต.ต.จำนงค์ ทองสลัก รอง สวป.สภ.อ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-0326-5842
Email : -
ร.ต.ต.นวพล พุ่มมาก รอง สว.สส.สภ.อ.เคียนซา โทรศัพท์บ้าน -
โทรศัพท์มือถือ 08-6951-0093
Email : -
 
Untitled Document
Copyright © 2008 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
khiansa@yahoo.com