Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

   
Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

E-learning
การขอใบอนุญาตขับขี่
รถที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
การขับขี่รถให้ปลอดภัย
การจอด,การหยุด,การกลับ,การแซง
การให้สัญญาณ
การเลี้ยว
การบรรทุก,ลากจูง
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 2
เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายลูกศรบนพื้น
มาตรการบันทึกคะแนน
เมาแล้วขับ
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบใบขับขี่(ไม่มีเฉลย)่ คลิ๊ก !
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 1
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 2
บันทึกย่อ
web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำรวจน้ำชุมพร
ระบบ admin

สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
.:: รายนามหัวหน้าสถานี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สภ.อ.เคียนซา ::.
 
รายนามหัวหน้าสถานี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สภ.เคียนซา
ลำดับ
ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
ปี พ.ศ.
1.
 ร.ต.อ.มนตรี ธารารักษ์
สว.
2515-2518
2.
 ร.ต.อ.เอนก ทัศน์จันทร์
สว.
2518-2518
3.
 ร.ต.อ.ชลินทร์ วิชัยดิษฐ์
สว.
2518-2521
4.
 ร.ต.อ.ภูวดล กระแสอินทร์
สว.
2521-2524
5.
 ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ หนูสังข์ 
สว.
2524-2524
6.
 ร.ต.อ.ประพนธ์ ขาวทอง
สว.
2524-2526
7.
 พ.ต.ต.สุเทพ กุหลาบ
สวญ.
2526-2529
8.
 พ.ต.ท.นิตย์ รักเขียว
สวญ.
2529-2532
9.
 พ.ต.ท.อนันต์ นิลปริสุทธิ์
สวญ.
2532-2534
10.
 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ฐิตะฐาน
รอง ผกก.หน.
2534-2538
11.
 พ.ต.ท.รณพงษ์ ทรายแแก้ว
รอง ผกก.หน.
2538-2541
12.
 พ.ต.ท.ยงยุทธ ชูศรี
รอง ผกก.หน.
2541-2542
13.
 พ.ต.ท.วิฑูรย์ ธรรมรักษา
รอง ผกก.หน.
2542-2543
14.
 พ.ต.ท.พรศักดิ์ นวนหนู
รอง ผกก.หน.
2543-2545
15.
 พ.ต.อ.สรวิช ผดุงชัย
ผกก.
2545-2546
16.
 พ.ต.อ.เบญจมันต์ จันทร์เกิด
ผกก.
2546-2550
17.
 พ.ต.อ.ชินวัฒน์ เปรมสง่า
ผกก.
2550-2555
18.
 พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.
2555-2557
19.
 พ.ต.อ.มานพ โฆษิตอนันต์
ผกก.
2557-ปัจจุบัน
Untitled Document
Copyright © 2008 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
khiansa@yahoo.com