ผู้ให้การสนับสนุนโฮสติ้ง
Untitled Document

เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ

ห้ามเข้า
ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

หยุด
ความหมาย รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ให้ทาง
รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ให้รถสวนทางมาก่อน
ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อนถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

ห้ามเข้า
ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามแซง
ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามเลี้ยวขวา
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

ห้ามเลี้ยวซ้าย
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

ห้ามกลับรถไปทางขวา
ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถยนต์
ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถยนต์สามล้อ
ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถบรรทุก
ห้ามรถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยาน
ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถสามล้อ
ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามคน
ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามใช้เสียง
ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้ง
ป้าย

ห้ามจอดรถ
ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

ห้ามหยุดรถ
ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

หยุดตรวจ
ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

จำกัดความเร็ว
ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

ห้ามรถหนักเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถสูงเกินกำหนด
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

ให้ชิดซ้าย
ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย

ให้ชิดขวา
ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย

ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวซ้าย
ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวขวา
ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

วงเวียน
ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ แก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อนห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

สุดเขตบังคับ
พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

oo บทเรียน
การขอใบอนุญาตขับขี่
รถที่ห้ามนำมาใช้ในทาง

การขับขี่รถให้ปลอดภัย
การจอด,การหยุด,การกลับ,การแซง
การให้สัญญาณ
การเลี้ยว
การบรรทุก,ลากจูง
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 2
เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายลูกศรบนพื้น
มาตรการบันทึกคะแนน
เมาแล้วขับ
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
oo แบบทดสอบ
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบใบขับขี่(ไม่มีเฉลย)่ คลิ๊ก !
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 1
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 2
บันทึกย่อ(เฉลยแบบทดสอบ) 
oo แนะนำ ติ ชม
แสดงความคิดเห็น เยี่ยมเยียน คลิ๊ก !
ถาม-ตอบ ข้อสงสัย คลิ๊ก !

Statistik
» 6 Online
» 427 today
» 1353 week
» 8640 mouth
» 67312 year
» 3158832 Total
record: 18156 (25.06.2013)

Best view Browser Internet Explorer 5.0 or higher & Solution 800x600 pixel
ออกแบบและพัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา
หากนำไปใช้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือทำลิงค์ให้แก่เว็บของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไป
Hosting By zheese.com